H εταιρεία “ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” (στο εξής η Jewelsoft) με ΑΡ.ΓΕΜΗ 057535104000, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική προστασίας (στο εξής η Πολιτική), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί / συμπληρωθεί / ενημερωθεί οποτεδήποτε από τηνJewelsoft, με σκοπό την εναρμόνισή της με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Συνιστάται να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν μεταβολές.

Τι είναι ο Κανονισμός GDPR: (στο εξής ο Κανονισμός)

Είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27/4/2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων και τροποποιήσεων, δια των οποίων ενσωματώνεται στην Ελληνική έννομη τάξη.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα: (στο εξής τα Δεδομένα).

Είναι στοιχεία-πληροφορίες που σας αφορούν και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση σας σαν φυσικό πρόσωπο. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ,  email κ.α.

Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: (στο εξής τα Δεδομένα ειδικών κατηγοριών)

Πρόκειται για στοιχεία-πληροφορίες που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων:  (στο εξής η Επεξεργασία)

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα ή/και Δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινοποίηση με διαβίβαση, διάδοση και κάθε μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα εσείς έχετε παράσχει προς την Εταιρεία, είτε στα πλαίσια κάποιας σύμβασης (στο εξής η Σύμβαση), είτε κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία (έγγραφη, τηλεφωνική, ηλεκτρονική), είτε κατά την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που περιέχονται σε φόρμες, αιτήσεις, αναφορές κλπ. και συγκεκριμένα:

 • Δεδομένα ταυτότητας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ.).
 • Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση- e mail, αριθμοί τηλεφώνου/ων).
 • Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. IP address).
 • Λοιπά Δεδομένα (λ.χ. επιγραμμικά αναγνωριστικά, στοιχεία θέσης, οικειοθελώς αποκαλυπτόμενες πληροφορίες).

Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για το άκρως απαραίτητο χρονικό διάστημα, με βάση την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών και των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους εκάστοτε σκοπούς και θα είναι προσβάσιμα από το (εξουσιοδοτημένο προς τούτο) προσωπικό της Εταιρείας και τους αντίστοιχους συνεργάτες (λ.χ. εκτελών την επεξεργασία, υπεύθυνος προστασίας, τεχνικό προσωπικό), που δεσμεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, διαδικασιών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων, την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, παράνομης ή παράτυπης χρήσης τους και την εν γένει συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα, με σκοπό:

 • την συμμόρφωσή της με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές και λοιπές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών, τους Ευρωπαϊκούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τα εν γένει νομοθετήματα.
 • την άσκηση και κατοχύρωση επιμέρους έννομων αξιώσεων και δικαιωμάτων.
 • την επικοινωνία μας για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την προσαρμογή της ιστοσελίδας στα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες σας και την παροχή ενημέρωσης (τηλεφωνικής, έγγραφης, ηλεκτρονικής, μέσω αποστολής μηνυμάτων κλπ.) σε σχέση με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες,
 • την διαχείριση των αιτημάτων σας ή αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Με την αποδοχή της Πολιτικής παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία προς επεξεργασία των Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε περίπτωση επεξεργασίας των Δεδομένων για άλλον σκοπό, πέραν των ανωτέρω ή κατωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούμενη άδειά σας και να σας παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας:

Ως νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας ορίζεται ανά περίπτωση:

 • η ρητή συγκατάθεσή σας για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
 • η εκτέλεση της Σύμβασης.
 • η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της.
 • η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων: (στο εξής οι Αποδέκτες)

Κατά την έννοια του Κανονισμού, αποδέκτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι δημόσιες αρχές, οι υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, προς τους οποίους γνωστοποιούνται τα Δεδομένα.

Ως Αποδέκτες ορίζονται:

 • Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
 • Οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις και εταιρείες του Ομίλου,
 • Οι συνεργαζόμενες εταιρείες, τρίτα μέρη και πάροχοι επαγγελματικών ή τεχνικών υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών.

Οι Αποδέκτες που λαμβάνουν Δεδομένα, θα τα επεξεργάζονται κατά περίπτωση ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν των Αποδεκτών που αναφέρονται στην Πολιτική, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των Δεδομένων σε τρίτους, παρά μόνον εάν καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Με την αποδοχή της παρούσας παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την διαβίβαση των Δεδομένων στους οριζόμενους Αποδέκτες.

Πως εξασφαλίζουμε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία δηλώνει πως τα Δεδομένα:

 • Θα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
 • Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
 • Θα είναι κατάλληλα, συναφή και θα περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο εν σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
 • Θα είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται κατόπιν σχετικής ενημερώσεως.
 • Θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
 • Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που θα εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ δε άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. εφ’ όσον διαθέτουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ή εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ενημέρωση:

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού, ορίζεται η εταιρεία ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 249Α 17237 Δάφνη/Υμηττός, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@jewelsoft.gr Τηλ.: 210 9769499. E-mail επικοινωνίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά την έννοια του Κανονισμού: xankossa@gmail.com

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα Δεδομένα, υπό την έννοια της επιβεβαίωσης της τυχόν επεξεργασίας τους από την Εταιρεία, τις κατηγορίες Δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους Αποδέκτες, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, της λήψης αντιγράφου των Δεδομένων και ενημερωμένου καταλόγου των Αποδεκτών.
 • διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, υπό την έννοια της επικαιροποίησής τους κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς σας προς την Εταιρεία.
 • συμπληρώσεως ελλιπών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • διαγραφής των Δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την τήρηση υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της έννομης τάξης ή/και για την εκτέλεση Σύμβασης ή/και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • περιορισμού της επεξεργασίας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους, ζητώντας, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους ή όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα Δεδομένα απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η Εταιρεία θα ανακοινώνει κάθε

 • Διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους σε κάθε Αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
 • Φορητότητα των Δεδομένων, υπό την έννοια της διαβιβάσεώς τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης σε συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας), υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας γραπτώς με την Εταιρεία στις άνω δηλωθείσες διευθύνσεις επικοινωνίας ή αντιστοίχως με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων – Κατάρτιση προφίλ:

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα.

Δεδομένα τρίτων:

Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση Δεδομένων τρίτων (λ.χ. επί νομικού προσώπου: μελών του προσωπικού) εμπεριέχει ταυτόχρονα: (1) την άδεια προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των γνωστοποιημένων Δεδομένων και (2) την διαβεβαίωσή σας ότι έχετε εξασφαλίσει την σύμφωνα με τον νόμο απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων και μάλιστα τόσο για την γνωστοποίηση των Δεδομένων τους, όσο και για την παροχή της χορηγούμενης αδείας επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Σύμβαση:

Σε περίπτωση συμβατικής σας σχέσης με την Εταιρεία (λ.χ. πελάτες / προμηθευτές / συνεργάτες), πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:

Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και:

Δεδομένα ατομικών ή μονοπρόσωπων επιχειρήσεων (λ.χ. επωνυμία, έδρα, αρ. ΓΕΜΗ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου),

Δεδομένα οικονομικών συναλλαγών (λ.χ. αρ. τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων),

Φορολογικά δεδομένα (λ.χ. ΑΦΜ, ΔΟΥ),

Στοιχεία για την εκτέλεση της Σύμβασης ή την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων εξ αυτής.

Με την αποδοχή της παρούσας, παρέχετε στην Εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων, με επιπλέον σκοπούς:

 • την επικοινωνία μας στα πλαίσια της Σύμβασης και
 • την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ειδικότερη Νομοθεσία που διέπει την Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της Σύμβασης, την εναρμόνιση με τις νομοθετικές επιταγές και την άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 • Ως Αποδέκτες ορίζονται και οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα προς εκτέλεση της Σύμβασης ή άσκηση ειδικότερων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (λ.χ. εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων, CRM κλπ.).
 • Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα επί όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η Σύμβαση ή/και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της, εφ’ όσον απαιτείται για την την εκτέλεση / άσκηση επιμέρους συμβάσεων / δικαιωμάτων ή την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η ανάκληση της συγκατάθεσης, η διαγραφή, η φορητότητα των Δεδομένων και η αντίταξε στην επεξεργασία, ενδέχεται να επιφέρουν συνέπειες εάν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να συμμορφωθεί με έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

Βιογραφικό:

Σε περίπτωση που αποστείλετε βιογραφικό σας προς την Εταιρεία ή νόμιμο εκπρόσωπό της, πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:

Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που οικειοθελώς περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας (λ.χ. ιστορικό απασχόλησης -συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών, εκπαίδευση, εργασιακά προσόντα, οικονομικές πληροφορίες, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, προτιμήσεις εργασίας κ.α.).

Ως σκοπός επεξεργασίας ορίζεται και η επικοινωνία για την διερεύνηση των προϋποθέσεων τυχόν πρόσληψης / απασχόλησής σας στην Εταιρεία, θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, στο ευρύτερο μέλλον, κατόπιν σχετικής αξιολογήσεως.

Τα Δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία έως ανακλήσεως της συγκατάθεσης.

Υποχρεώσεις:

Με την χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεστε την υποχρέωσή σας: (α) για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αναφορικά με όσα περιέρχονται σε γνώση σας, εξ αιτίας ή αφορμής της Σύμβασης ή της επικοινωνίας σας με την Εταιρεία. Οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σε σχέση με Δεδομένα Τρίτων [δηλ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών υπό τις προεκτεθείσες έννοιες, τα οποία αφορούν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της Εταιρείας, συνεργατών, μελών Δ.Σ., μετόχων, νόμιμων εκπροσώπων κλπ.) ή/και οικονομικές, εμπορικές, επιχειρηματικές κ.α. πρακτικές της Εταιρείας, θεωρείται απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα, απαγορευμένης οποιασδήποτε επεξεργασίας, κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεώς τους και δη προς οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (β) για την μη διατήρηση αρχείου εγγράφων ή οποιωνδήποτε εν γένει στοιχείων που περιέχουν Δεδομένα Τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ή φωτογραφικού, (γ) για την ενημέρωση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων Τρίτων ή/και τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς τους, (δ) για την εκ μέρους σας τήρηση του Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Ιστότοπος:

Σε περίπτωση απλής επίσκεψης του ιστοτόπου χωρίς την εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος / αιτήματος / αναφοράς κ.α. η επεξεργασία των Δεδομένων θα περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, ήτοι σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης διαδικτύου στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, καθώς και τεχνικές ή άλλες παραμέτρους για την σύνδεση στον ιστότοπο. Οι εν λόγω τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις διαλαμβανόμενες πληροφορίες μόνον στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και προστασίας του ιστοτόπου ενάντια σε καταχρήσεις, επιθέσεις ή παράνομες ενέργειες.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Με δεδομένο πως η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των περιλαμβανομένων συνδέσμων αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη και σας συνιστά να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των εξωτερικών διαδικτυακών τόπων πριν την χρήση τους.

Cookies:

Με την χρήση cookies εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, εξατομικεύοντας την επίσκεψή σας σε αυτήν.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητούν άδεια προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους. Δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα φυλασσόμενα αρχεία τους, ούτε και παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε ή να κοινοποιήσετε.

Συνολικά, τα cookies βοηθούν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης, ανάλυσης της επισκεψιμότητας & βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας/ λειτουργικότητας του ιστότοπου.

Τα cookies -γενικά- χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: (α) αναγκαία cookies: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, (β) cookies λειτουργικότητας: «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, καθιστώντας εφικτή την προσαρμογή του στις εκάστοτε εξατομικευμένες προτιμήσεις, (γ) στατιστικά cookies: παρέχουν την δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας επιμέρους λειτουργιών του ιστότοπου, με σκοπό της βελτίωσή του, (δ) cookies προώθησης: χρησιμοποιούνται για την προώθηση στοχευμένης – εξατομικευμένης διαφήμισης. Για την τοποθέτηση cookies απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Ενδεικτικές κατηγορίες που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι όσα θεωρούνται απαραίτητα: για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, την σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, την ασφάλεια του χρήστη, την διατήρηση των επιλογών του σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κλπ. Μπορείτε να επιλέξετε αποδοχή ή απόρριψη των cookies, εν όλω ή εν μέρει. Η συναίνεση-συγκατάθεσή σας μπορεί να τροποποιηθεί / ανακληθεί οποτεδήποτε.